תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר Ever Lab

פורסם ביום:14 יולי 2020

 

כללי

 1. תנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על שימושך (להלן: "משתמש הקצה", "אתה") באתר Ever Lab (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל על ידי מדוזה לאבס בע"מ מרחוב [חנה סנש 10] (להלן: "החברה", "אנו"). השימוש באתר, לרבות הכניסה אליו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר, לרבות למדיניות הגנת הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולארי, ומחשב לוח ("טאבלט").
 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 3. בתנאים אלה, המונחים "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות תנאי שימוש אלה בכל זמן. האחריות לבדוק את תנאי השימוש, מפעם לפעם, תהא על משתמש הקצה בלבד. בהינתן והחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תראה בשינויים אלו כשינוי מהותי, עשויה החברה להודיע למשתמש הקצה בנוגע לשינויים אלו באמצעות הודעה שתפורסם באתר או בפלטפורמה ייעודית אחרת. על אף האמור לעיל, אין החברה או מי מטעמה מחויב להודיע בפני משתמשי הקצה בגין אי אלו שינויים, ועל משתמש הקצה לעיין בתנאי השימוש המפורטים להלן מעת לעת עבור עדכונים אפשריים.
 5. המשך שימוש באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאי השימוש מהווה את הסכמתו של משתמש הקצה וקבלתו את תנאי השימוש המתוקנים. כל התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש של משתמש הקצה באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן ויכנסו לתוקף 7 ימים לאחר שנעשה עדכון בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים לשינויים שנעשו בתנאי השימוש, ביכולתך להפסיק את השימוש באתר בכל עת ולמחוק את חשבון המשתמש שלך באמצעות פנייה לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן: info@ever-lab.co
 6. משתמש הקצה מאשר בזאת כי קרא והבין את התנאים המפורטים להלן, ומסכים להיות כפוף להם.

 

השימוש באתר

השימוש בתכנים שבאתר הינו בהתאם לכללים שלהלן:

 1. אלא אם צוין אחרת, השימוש באתר עבור משתמשי הקצה הינו בחינם.
 2. השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד. האתר ישמש לשם הסבר על שירותי החברה, שיתוף בתוכן ופרסומם בקרב משתמשי הקצה כמו גם כפלטפורמה ליצירת קשר עם החברה (להלן: "המטרה") אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך אחרת שהיא בתכנים מתוך האתר לכל מטרה שאיננה לצורך המטרה, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד החברה, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם, בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהו, אלא בהסכמת החברה ומשתמש הקצה המפרסם באמצעות האתר את בית העסק שלו ואת מוצריו למכירה (להלן: "המפרסם" וברבים "המפרסמים").
 4. אין לעשות כל שימוש באתר שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור.
 5. תנאי שימוש אלה הינם כפוף להוראות הדין הישראלי, ובמקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הדין, יגברו הוראות הדין.
 6. המידע המפורסם באתר אינו מידע רפואי ואינו מהווה המלצה רפואית. יש להיוועץ עם רופא מוסמך לפני תחילת פעילות גופנית חדשה.

 

 1. משתמש הקצה מסכים מאשר באופן מפורש וולונטרי כי השימוש באתר הוא באחריות משתמש הקצה בלבד.
 2. המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנים או יותר. משתמש שהינו צעיר מגיל זה אינו רשאי לבצע שימוש באתר.

 

הגבלות על השימוש באתר

 1. משתמש הקצה מתחייב שלא להונות את החברה ו/או משתמשי קצה אחרים וכי משתמש הקצה לא יפעל בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאי השימוש. משתמש הקצה מתחייב שלא ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, להשאיר פרטי התקשרות מטעם מישהו מלבד עצמו, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או להפר באופן אחר תנאי שימוש אלה ו/או תנאי שימוש ושירות של צדדים שלישיים.
 2. נאסר על משתמש הקצה בעצמו, וכן נאסר עליו לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה אחרת מלבד המטרה על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של החברה.

 

חשבון משתמש והשארת פרטי התקשרות

 1. ביכולתך לבקש מהחברה ליצור עימך קשר באמצעות השארת פרטי התקשרות באתר. לשם כך, תתבקש להזין פרטים אודותייך כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ("פרטי ההתקשרות"). החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי ההתקשרות שלך לצדדים שלישיים שלא לצורך יצירת קשר עימך ולשם קיום המטרה של האתר.
 2. במידה ויתאפשר רישום באתר לחשבון משתמש בכדי לבצע פעולות שונות, וברצונו של משתמש הקצה לפתוח חשבון משתמש כאמור, יהיה על משתמש הקצה לספק מספר פרטים מזהים כתנאי לרישום זה, הכוללים בין היתר את שמו המלא של משתמש הקצה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. משתמש הקצה לא ישתף את פרטי החשבון ו/או ההתחברות המפורטים להלן, ובמידה ונודע למשתמש הקצה כי תנאי הבטיחות בנוגע לפרטים אלו הופרו או נפרצו, לרבות גניבה ו/או אובדן של פרטי ההתחברות, יהא על משתמש הקצה להודיע על כך לחברה במייל info@eber-lab.co ולשנות את פרטי ההתחברות.
 3. משתמש הקצה יהא אחראי בגין כל פעולה המתבצעת באמצעות חשבונו, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידו ובין אם לא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. לכן, משתמש הקצה מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונו במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר. משתמש הקצה מקבל אחריות מלאה בגין כל שימוש בלתי מאושר באתר על ידי כל אחד מהאמורים לעיל והחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לתבוע כל משתמש קצה בכל זמן ובגין כל סיבה, לרבות וללא הגבלה, תביעות על-ידי צדדים שלישיים.
 4. משתמש הקצה מתחייב בזאת לספק לחברה מידע אמיתי ונכון, כמו גם מתחייב כי יש לו זכות וסמכות מלאה לספק לחברה את המידע האמור לעיל, לרבות, ללא הגבלה, הסכמה של כל צד שלישי (ככל הדרוש על פי חוק).
 5. ביכולתך לאשר באתר קבלת הודעות פוש ("push notifications") וניוזלטרים מן החברה וצדדים שלישיים שעשויים להיחשב כדברי פרסומת. במידה ותאשר קבלת הודעות פוש תוכל לקבל למכשיר הנייד ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך התראות שונות עם עדכונים אודות שירותי החברה. באפשרותך להפסיק קבלת הודעות פוש וכן להפסיק קבלת ניוזלטרים כאמור בכל עת באמצעות פניה לחברה דרך האתר או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של החברה המפורטת להלן info@ever-lab.co

 

פלטפורמות שיתופיות

 1. האתר עשוי להכיל בלוגים, מערכות התכתבות, אפליקציות, פורומים או אמצעים אחרים המאפשרים תקשורת בין משתמשי קצה ("פלטפורמות שיתופיות"). הפלטפורמות השיתופיות נועדו לשם שליחת הודעות רלוונטיות ומתאימות לפורום הספציפי בלבד. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, וללא הגבלה, משתמש הקצה אינו מורשה: (1) להעליב, להטריד לאיים או להפר זכויות של אחרים בכל דרך; (2) לפרסם או להעלות כל תוכן פוגעני או בלתי חוקי; (3) להעלות קבצים המכילים תוכנות או חומרים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים; (4) להעלות תיקיות המכילות וירוסים, סוסים טרויאנים, או כל תוכנה מזיקה אחרת; (5) לפעול בשם אדם או גורם אחר או להרשות לאדם או לגורם אחר לעשות שימוש בזהות של משתמש הקצה; (6) לבצע פעולות "ספאם".
 2. ההודעות המפורסמות בפלטפורמות השיתופיות הינן ציבוריות. החברה אינה נושאת באחריות על התכנים המפורסמים בפלטפורמות השיתופיות על ידי משתמשי הקצה.

 

קישורים חיצוניים

 1. ייתכן ובאתר יוצגו מודעות, פרסומות ומידע מסחרי של צדדים שלישיים, ואין החברה ערבה לאמינות או לדיוק תכנים אלו. החברה אינה מעניקה חסות לתכנים אלו מטעם צדדים שלישיים. ככל שפרסומים אלו יכילו או שבאתר ימצאו קישורים לשירותים או לאתרים שאינם מופעלים או מנוהלים על ידי החברה, החברה לא תהא אחראית לכל חבות הנובעת מהסתמכותו של משתמש קצה בקשר לתוכן האתרים ו/או השירותים המפורסמים כאמור או כל מידע שסופק על ידם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שינבע מהשימוש או ההסתמכות של משתמש קצה על התכנים אליהם הגיע משתמש הקצה באמצעות הקישורים המפורסמים באתר החברה.

 

אחריות

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש הקצה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר תהא עילת התביעה אשר תהא (לרבות, ומבלי להגביל תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר) – לרבות כל נזק ו/או הפסד שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS)ולא תהיה למשתמש הקצה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. לפיכך, השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הקשורים בהקמת האתר, פיתוחו, הפעלתו, שיטות הפעולה שלו, תכניו, הנם רכושה של החברה בלבד.
 2. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר (לרבות אולם ללא הגבלה, בתוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים). כל התכנים המועלים מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, או בסימנים מסחריים של החברה (רשומים ושאינם רשומים) בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך בהודעה מוקדמת לציבור המשתמשים בו.
 2. במידה ומשתמש הקצה יפר תנאי שימוש אלו, החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק למשתמש הקצה אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את הרשאתו של המשתמש לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלו ו/או לכל פלטפורמה אחרת של החברה. משתמש הקצה מסכים בזאת כי החברה אינה נדרשת למסור לו הודעה בטרם נקיטת צעדים כפורט לעיל.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולו או מקצתו.

 

מדיניות הגנת הפרטיות

 1. החברה מכבדת את פרטיות משתמשי הקצה ומחויבת להגן על המידע שמשותף עימה. המדיניות בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל בעת השימוש באתר מפורטת המדיניות הפרטיות שלנו, שהינה חלק מתנאי שימוש אלה, על דרך ההפניה. [הפניה למדיניות הפרטיות].

 

שמירה על סודיות

 1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי ההתקשרות של משתמשי הקצה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. החברה לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש הקצה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במקרה זה.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה תהיה מחוייבת לנהוג על פי כל דין החל עליה.

 

תוקף התנאים

 1. תנאי שימוש אלה יהיו בתוקף עד שיופסקו על ידי החברה או על ידיך. החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, יכולה להפסיק את תנאי השימוש ו/או את כניסתך לאתר או לחלקים ממנו, באופן מיידי, בכל זמן, עם או ללא סיבה (כולל, ללא הגבלה, אי עמידתך בתנאי שימוש אלה). החברה לא תהא חייבת מולך או מול כל צד שלישי בגין הפסקת האתר או כל חלק ממנו. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלה או כל שינוי שנעשה בהם, או שאינך מרוצה מהאתר, ביכולתך להפסיק את השימוש באתר בכל עת. בעת הפסקת תנאי שימוש אלה, עלייך לחדול מכל שימוש באתר.

 

היעדר יחסי שותפות וסוכנות

 1. אף חלק מהסכם זה לא יפורש כאילו הוא מקים יחסי יזמות משותפת, סוכנות או שותפות בינך לבין החברה. לאף אחד מן הצדדים לא תהא הזכות או הרשות להשית כל אחריות, חבות או עלות על הצד השני, או הזכות להתקשר בחוזים כלשהם או בהסדרים אחרים בשמו או מטעמו של הצד השני.

 

העברת אחריות וזכויות

 1. משתמש הקצה אינו רשאי להמחות, להאציל או לסחור בדרך אחרת בזכויותיו ו/או בהתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי הסכם זה. בידי החברה הזכות להמחות או להאציל בדרך אחרת את זכויותיה ו/או את התחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי הסכם ללא הגבלה וללא צורך בהודעה מוקדמת למשתמש הקצה.

 

שונות

 1. על ההתקשרות בין החברה למשתמשי הקצה באמצעות תנאי שימוש אלה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור ו/או העולה מהשימוש באתר זו ולשירותים הניתנים באמצעותו הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
 3. אי אכיפה על ידי החברה של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת.
 4. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת בחוק ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף.
 5. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין החברה לבין משתמש הקצה בנוגע לתוכנם והם מחליפים כל הסכם או הבנה אחרת, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם.
 6. נשמח להיות בקשר. ניתן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן: info@ever-lab.co.

 

*****